MENIU

Mokymų kursas

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS) per 5 dienas

2020 m. rudens semestras: 09.09, 09.16, 09.23, 09.30, 10.07

Europa City viešbutis, Jasinskio g. 14, Vilnius.

Nauda

Kursų nauda

Medžiaga parengta tarptautinę kvalifikaciją turinčių ir praktikuojančių specialistų pagal Institute of financial accountants (IFA) (D.Britanija) metodikas. Dalyviai išklausę visą programą galės laikyti egzaminą. Dalyviams bus išduotas žinias patvirtinantis sertifikatas.

Kursų metų išmoksite:

 • Parengti ir suprasti TFAS finansines ataskaitas, įskaitant finansinės būklės ataskaitą, pelno arba nuostolių ataskaitą ir kitas bendrųjų pajamų ataskaitas, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą ir finansinių ataskaitų pastabas (aiškinamąjį raštą);
 • Taikyti TFAS reikalavimus turto, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų, pelno ir nuostolių pripažinimui ir vertinimui;
 • Pripažinti pajamas pagal sutartis su klientais;
 • Atskirti finansinės ir veiklos nuomos sutartis ir sužinosite naujo 16-ojo TFAS nuomos apskaitos modelio poveikį finansinėms ataskaitoms;
 • Apskaičiuoti paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimą pagal 9-ąjį TFAS, taip pat nefinansinio turto vertės sumažėjimą naudojant “pinigų srautus kuriančių vienetų” metodą pagal 36-ąjį  TAS;
 • Apskaičiuoti finansinėms priemonėms taikomas efektyvias palūkanų normas ir taikykite palūkanų pajamų ir sąnaudų pripažinimo poveikį;
 • Laikykis išsamių TFAS atskleidimo reikalavimų, įskaitant apskaitos politiką ir apskaitos politikos pakeitimus, pelną, tenkantį vienai akcijai, susijusias šalis, veiklos segmentus ir kokybinius bei kiekybinius atskleidimus finansinėms priemonėms.
 • Taikyti TFAS reikalavimus apsidraudimo sandorių apskaitai, turto perleidimui, paskolų įsipareigojimams, atidėtiems mokesčiams ir finansinėms garantijoms.
 • Kurso programa

   

  }

  2020 09 09, 10:00 – 16:00

  TFAS pristatymas

 • TFAS struktūra
 • Finansinių ataskaitų parengimo pagrindai
 • Trumpas Finansinių ataskaitų pagal TFAS pristatymas
 • Sąvoka „Kitos bendrosios pajamos“
 • Pinigų vertės priklausomybė nuo laiko – diskontavimas
 • Tikrosios vertės nustatymas pagal TFAS-13
 • Valiutos kurso įtaka – TAS-21
 • TFAS taikymas pirmą kartą TFAS-1
 • }

  2020 09 16, 10:00 – 16:00

  Finansinės ataskaitos

 • Finansinių ataskaitų parengimas TAS-1
 • Pinigų srautų ataskaitos sudarymas TAS-7
 • Apskaitos politika, apskaitiniai įvertinimai ir klaidos TAS-8
 • Pobalansiniai įvykiai TAS-10
 • Pelnas vienai akcijai TAS-33
 • Tarpinės finansinės ataskaitos TAS-34
 • Veiklos segmentai TFAS-8
 • Konsoliduotos finansinės ataskaitos TFAS-10 TFAS-3
 • Investicijos į asocijuotas įmones TAS-28, Jungtinė veikla TFAS-11
 • }

  2020 09 23, 10:00 – 16:00

  Nefinansinis turtas

 • Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai – TAS-16
 • Skolinimosi išlaidos – TAS-23
 • Nematerialus turtas TAS-38
 • Investicinis turtas TAS-40
 • Neapibrėžtas turtas TAS-37
 • Turto vertės sumažėjimas TAS-36
 • Nefinansiniai įsipareigojimai

 • Atidėjiniai, neapibrėžti įsipareigojimai TAS-37
 • Išmokos darbuotojams TAS-19
 • Nuoma TAS-17 / TFAS-16
 • }

  2020 09 30, 10:00 – 16:00

  Pajamos iš sutarčių su klientais TFAS-1

  }

  2020 10 07, 10:00 – 16:00

  Finansinės priemonės – TAS-32, TFAS-9, TFAS-7  

 • Finansinių priemonių klasifikavimas ir perklasifikavimas, pripažinimas ir pripažinimo nutraukimas,
 • Pirminis ir vėlesnis vertinimas
 • Verslo modelio kriterijai
 • Tikrosios vertės pasirinkimas
 • Išvestinės finansinės priemonės ir įterptosios išvestinės finansinės priemonės
 • Efektyvių palūkanų normų apskaičiavimas ir efektyvaus palūkanų metodo taikymas pagal įvairius scenarijus
 • Paskolų mokesčiai ir pradinės išlaidos
 • Finansinės garantijos ir paskolų įsipareigojimai
 • Finansinių priemonių pripažinimo nutraukimas
 • Tikėtino kredito nuostolio modelio taikymas
 • Rizikos apsidraudimo apskaitos modelis
 • Sandorių atskyrimas tarp finansinių įsipareigojimų ir nuosavybės
 • Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų tarpusavio užskaita
 • Kursą dėsto

  Violeta Alando

  Violeta specializuojasi Tarptautiniuose finansinės atskaitomybės standartuose, tačiau puikiai išmano ir Lietuvos verslo apskaitos standartus (VAS). Ji taip pat gali pakonsultuoti dėl sandorių ar projektų finansavimo iš ES lėšų subtilybių, finansinės atskaitomybės,  pinigų srautų ar konsoliduotų ataskaitų  klausimų.

 • 15+ metų darbo patirties apskaitos ir finansų srityje.
 • Vilniaus universitete Ekonomikos fakultete įgytas magistras.
 • Atestuota IAB (International Association of Book-Keepers. D.Britanija), IFA (Institute of Financial Accountants.D.Britanija) dėstytoja-konsultantė. Sertifikatai: Dpl/IAB, Dpl/IFA.
 • TFAS mokymus veda nuo 2013 m.
 •  

  Mokymo metodas

  Z

  Gyvasis grupės mokymas

  Z

  Diskusijos, kurias rengia TFAS ekspertai, turintys praktinę patirtį finansų srityje;

  Z

  TFAS reikalavimų paaiškinimas aiškia ir paprasta kalba;

  Z

  PowerPoint skaidrių pristatymai, papildyti pavyzdžiais ir skaičiavimais;

  Z

  Kiekvienam svarbiam standartui skirtos trumpos pratybos, padėsiančios pritaikyti praktiškai;

  Z

  Visi dalyviai gauna išsamų aprašą, kuriame yra pristatymų skaidrės, schemos ir kitos kursų medžiagos kopijos bei elektroninį konsoliduotą TFAS rinkinį.

  Kaina ir Registracija

  Į kurso kainą įskaičiuota: kavos pertraukėlės, pietūs, rašymo priemonė, dalomoji medžiaga.  Egzamino kaina – 100 Eur + PVM. Į kurso kainą egzamino kaina nėra įskaičiuota. Egzaminas laikomas pasirinktinai. 

  Atsitikus nenumatytiems atvejams ir atšaukus registraciją  likus ne mažiau kaip 14 dienų iki seminaro dienos, mes jums grąžinsime pinigus. Nesurinkus grupės, kursas gali būti atšauktas arba perkeltas. 

  1,200.00