UAB Integre akademija organizuojamų renginių sąlygos

Galioja nuo 2022.12.01, versija nr. 2

Registracija į renginius

 1. Užsiregistruoti į UAB Integre akademija organizuojamus mokymus, seminarus, konsultacijas (toliau – renginys) galima tinklalapyje www.integreakademija.lt esančioje registracijos formoje arba el. paštu akademija@integre.lt.
 2. Renginio dalyvis pateikia duomenis, reikalingus registracijai į Integre akademiją renginį ir sąskaitai faktūrai išrašyti: dalyvio vardą, pavardę, adresą, dalyvio kontaktinį telefoną, dalyvio el. pašto adresą. Jei sąskaitą apmoka juridinis asmuo, papildomai reikia nurodyti įmonės pavadinimą,  įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, įmonės adresą.
 3. Užpildžius registracijos formą tinklalapyje www.integreakademija.lt dalyvis įtraukiamas į renginio dalyvių sąrašą po mokėjimo patvirtinimo. Mokėjimas turi būti atliktas iš karto po užsakymo suformavimo.
 4. Užsiregistravus į renginį el. paštu akademija@integre.lt, dalyvis įtraukiamas į renginio dalyvių sąrašą po išankstinio mokėjimo patvirtinimo.

Renginio dalyvio mokestis

 1. Užsakymo metu dalyvio mokestis nustatomas pagal tuo metu galiojančius Integre akademija renginio dalyvio įkainius arba pagal dalyvio poreikius iš anksto suderintą kainą. Renginio dalyvio kainos skelbiamos tinklalapyje integreakademija.lt  prie renginio informacijos, arba suderinamos individualiai pagal dalyvio užklausos tipą ir poreikius.  
 2. Galutinė sąskaita faktūra už renginį išrašoma ir išsiunčiama el. paštu per 3 (tris) darbo dienas po renginio.

Sumokėjimas už dalyvavimą renginyje

 1. Už dalyvavimą renginyje galima mokėti:
 • per e. banką registruojantis į renginį tinklalapyje;
 • pavedimu pagal pateiktą informaciją, mokėjimo paskirtyje nurodant užsakymo numerį;
 • pavedimo pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą.

REGISTRACIJOS ATŠAUKIMAS

 1. Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki renginio. Sumokėta pinigų suma grąžinama  per 5 ( penkias) darbo dienas į dalyvio nurodytą sąskaitą banke. Vėliau pinigai negrąžinami.
 2. Sąskaitos faktūros neapmokėjimas nereiškia registracijos atšaukimo. Registraciją atšaukti galima el. paštu akademija@integre.lt

Tiesioginė rinkodara ir asmens duomenų tvarkymas

 1. Registruojantis pateiktas dalyvio el. pašto adresas ar telefono numeris gali būti naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais pristatant Integre akademijos paslaugas, jei dalyvis davė sutikimą. Dalyvis gali bet kada atšaukti sutikimą el. paštu bdar@integre.lt
 2. Dalyvis turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.
 3. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
 4. Integre akademija renginyje gali būti fotografuojama, filmuojama, todėl renginio dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti paskelbti viešai www.integreakademija.lt, naudojamose „Facebook“ ar „Linkedin“ paskyrose.

Renginio atšaukimas ar vietos ir datos keitimas

 1. Integre akademija įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas informuoti dalyvį apie neįvyksiantį renginį ar jo datos arba vietos keitimą.
 2. Jei renginys neįvyksta, Integre akademija įsipareigoja pateikti kreditinę sąskaitą faktūrą ir grąžinti sumokėtą dalyvio mokestį į dalyvio nurodytą sąskaitą banke.
 3. Jei keičiama renginio vieta ar data, dalyvis per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo Integre akademija pranešimo gavimo dienos turi teisę atšaukti registraciją. Jam bus pateikta kreditinė sąskaita faktūra ir sumokėtas dalyvio mokestis grąžintas į dalyvio nurodytą sąskaitą banke.

Turinio nuosavybė

 1. Visas Integre akademija renginyje pateikiamas turinys priklauso UAB Integre akademija ir jokios turinio intelektinės nuosavybės teisės nėra perduodamos Integre akademija renginio dalyviui.

Informacija

18. Į kilusius klausimus, atsakymus ar paaiškinimus galite gauti el. paštu akademija@integre.lt  arba tel. +370611 55660